ค้นหา

 การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
รหัส : 12002448
โครงการ : การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
Project : A Proposed Quality-Assurance Policy of Educational Institute in Providing Environment to Improve the Quality of Life and Society of Children and Youth.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
  2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อเสนอนโยบายประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส
นักวิจัย :

ปาน กิมปี

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

วิศนี ศิลตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th