ค้นหา

 ผลของแสงและความลึกของการเพาะต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของกล้าผักหวานป่า
รหัส : 04004101
โครงการ : ผลของแสงและความลึกของการเพาะต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของกล้าผักหวานป่า
Project : Effects of Light Intensity and Depth of Sowing on Germination and Seedling Growth of Melientha suavis Pierre.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th