ค้นหา

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัส : 12002335
โครงการ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : กรมสามัญศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีรศักดิ์ พัทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th