ค้นหา

 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 เมื่อปลูกโดยใช้จำนวนแถวและขนาดของสันร่องต่างกัน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
รหัส : 04004075
โครงการ : การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 เมื่อปลูกโดยใช้จำนวนแถวและขนาดของสันร่องต่างกัน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
Project : Growth and Yield of Mungbean cv. Kamphaeng Saen 2 when Grown Under Different Row/Ridge Systems with and without.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไสว พงษ์เก่า

อภิพรรณ พุกภักดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th