ค้นหา

 การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้
รหัส : 04004055
โครงการ : การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้
Project : Cocoa Fermentation Microorganisms for Use as Inoculum in Cocoa Fermenttation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อรพิน ภูมิภมร

จันทนา จินดา

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th