ค้นหา

 การคัดพันธุ์ปลาดุกอุยโดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต 4 รุ่น
รหัส : 04004050
โครงการ : การคัดพันธุ์ปลาดุกอุยโดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต 4 รุ่น
Project : Mass Selection of Clarias Macrocephalus Gunther for Growth (4 Generations).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุยที่โตเร็ว เพื่อใช่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป
  2. เพื่อศึกษาการตอบสนองการคัดพันธุ์และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ ของปลาดุกอุยจากการคัดพันธุ์ โดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโตของปลา
นักวิจัย :

พรรณศรี จริโมภาส

สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์

สุมาน วงศ์จันทร์

อภิรัตนา คุ้มเณร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th