ค้นหา

 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
รหัส : 12001825
โครงการ : การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินผลหลังการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้า ส่วนโยธา อ.บ.ต. ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อทราบถึงผลสำเร็จของโครงการ ในด้านการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ โครงการถ่ายโอนงานจาก รพช.
  3. เพื่อทราบขีดความสา
นักวิจัย :

ทิม คุณพิทักษ์

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th