ค้นหา

 การตอบสนองการคัดพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทย จากการเจริญเติบโตโดยกำหนดขนาดจำเพาะ (7 กลุ่ม)
รหัส : 04004002
โครงการ : การตอบสนองการคัดพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทย จากการเจริญเติบโตโดยกำหนดขนาดจำเพาะ (7 กลุ่ม)
Project : Realized Respponse of Thai Red Tilapia to 7 Generations of Size-Specific Selection for Growth.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ปลานิลสีแดงที่โตเร็ว เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป
  2. เพื่อศึกษาการตอบสนองการคัดพันธุ์และค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
นักวิจัย :

พรรณศรี จริโมภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th