ค้นหา

 การสำรวจชนิดและความหนาแน่นของพรรณพืช บริเวณที่มีมลสารทางอากาศสูงในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04003949
โครงการ : การสำรวจชนิดและความหนาแน่นของพรรณพืช บริเวณที่มีมลสารทางอากาศสูงในกรุงเทพมหานคร
Project : An Investigation of Plant Species and Density in High Concentration of Pollution Area in Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สามัคคี บุณยะวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th