ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของไก่พันธุ์พื้นเมืองเปรียบเทียบกับของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์
รหัส : 04003922
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของไก่พันธุ์พื้นเมืองเปรียบเทียบกับของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัตนา โชติสังกาศ

นิรัตน์ ทองรัตนานันท์

สุภาพร อิสริโยดม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th