ค้นหา

 ผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
รหัส : 12000629
โครงการ : ผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
Project : Impact of the Participation In the National Games of the National Sportmen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาญคณิต ก. สุริยะมณี

วิธูร ยุตตานนท์

นภพร ทัศนัยนา

วิสูตร กองจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th