ค้นหา

 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รหัส : 01190109
โครงการ : การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. เพื่อศึกษาถึงระบบความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นักวิจัย :

ธิติ บวรรัตนารักษ์

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ

วิรุฬห์ สายคณิต

สุทัศน์ ยกส้าน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th