ค้นหา

 ผลกระทบการเก็บตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 12000045
โครงการ : ผลกระทบการเก็บตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาญคณิต ก. สุริยะมณี

ชลัทธิ์ พัฌโนทัย

นิพนธ์ พนอมกาญจน์

ผลทรัพย์ ไชยสนิท

พรชัย ศถุนตนิยม

วิจิตร สถาพรภูริศักดิ์

สุวิทย์ สุทธิรักษ์

นภพร ทัศนัยนา

จวน ไชยสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th