ค้นหา

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
รหัส : 11540084
โครงการ : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
Project : An Analysis of Disability Causes From Road Traffic Injury Using Data Mining Techniques.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจลทางบกกับความพิการถาวรที่เกิดขึ้นภายหลังการบาดเจ็บ
  2. เพื่อจัดลำดับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีอิทธิพลต่อการเกิดความพิการถาวรหลังการบาดเจ็บรุนแรง จากสาเหตุอุบัติเหตุจราจรมากทาง
นักวิจัย :

ดารณี สุวพันธ์

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

อนามัย รุ่งรัตนาอุบล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th