ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัส : 11190411
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัย
นักวิจัย :

ขวัญทิชา กลิ่นประทุม

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

นฤมล ตันสุวรรณดี

อำพร จันทนกูล

พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล

มณีรัตน์ อดุลยประภากร

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th