ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
รหัส : 11190410
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  2. เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัยที่เกิดจากดินถล่มในพื้นที่
นักวิจัย :

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

กฤษณะ ไพโรจน์กุล

พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล

สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล

ภูริมนทน์ พันธุ์เอี่ยม

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th