ค้นหา

 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 11190318
โครงการ : ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
Project : School and University Database in Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลตำแหน่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย :

วิชุดา ไชยศิวามงคล

พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

รัศมี สุวรรณวีระกำธร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th