ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ยและอายุการ ปลูกเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
รหัส : 04003850
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ยและอายุการ ปลูกเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. 5 ปีและ 3 ปี เมื่อใช้ปุ๋ย 5 สูตรที่มีปริมาณธาตุอาหารต่างกันเพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ในสภาพปลูกมานานในเครื่องปลูกที่เริ่มผุ
นักวิจัย :

จิตราพรรณ พิลึก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th