ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปัก แจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ย และสาร ควบคุมการเจริญเติบโตต่ออายุการปักแจกันของกลัวยไม้
รหัส : 04003849
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปัก แจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ย และสาร ควบคุมการเจริญเติบโตต่ออายุการปักแจกันของกลัวยไม้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตราพรรณ พิลึก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th