ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 11190162
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลสรุปพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3
นักวิจัย :

ชยกฤต ม้าลำพอง

จันทนา พุฒิมงคลเจริญ

นฤมล ตันสุวรรณดี

กฤษณะ ไพโรจน์กุล

สายสนม หลักทอง

สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

จิระ ปรังเขียว

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th