ค้นหา

 การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
รหัส : 11005279
โครงการ : การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข สำหรับใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
  2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่มีความครบถ้วนทันสมัยและมีคุณภาพ
นักวิจัย :

นิตยา คชภักดี

ศิริกุล อิศรานุรักษ์

สุจิตต์ ไตรพิทักษ์

จุไรภรณ์ ทัศนอนันชัย

นันทนา แสนสาคร

กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

สายฤดี วรกิจโภคาทร

รุจา ภู่ไพบูลย์

นัยพินิจ คชภัคดี

สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์

จีรนันท์ ขำนอง

ณัฐนารี เอมยงค์

อธิวัฒน์ เปล่งสอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th