ค้นหา

 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ชนิดและปริมาณของฟอตเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู
รหัส : 04003805
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ชนิดและปริมาณของฟอตเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนารัตน์ ทวีสุข

น้อย สาริกะภูติ

เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์

รัชนี สวางคพัฒน์

อุดมเกียรติ์ พรรธนประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th