ค้นหา

 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตแฮม
รหัส : 04003800
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตแฮม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์

อารีพันธุ์ จันทรวิฑูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th