ค้นหา

 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตไส้กรอกเวียนนากระป๋อง
รหัส : 04003799
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตไส้กรอกเวียนนากระป๋อง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์

กาญจนารัตน์ ทวีสุข

อารีพันธุ์ จันทรวิฑูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th