ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นต่างๆ ของน้ำเกลือต่อการฟักเป็นตัวและการเจริญเติบโตของไรน้ำสีน้ำตาล (อาร์ทิเมีย)
รหัส : 04003796
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นต่างๆ ของน้ำเกลือต่อการฟักเป็นตัวและการเจริญเติบโตของไรน้ำสีน้ำตาล (อาร์ทิเมีย)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชุติมา หาญจวนิช

เพ็ญจันทร์ สว่างเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th