ค้นหา

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส : 01190101
โครงการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project : An Action Research Project to Strengthen Research Management Capability of Prince of Songkla University: A Case Study of Science and Technology Faculties & Equivalent Units.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 573,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาต้นแบบระบบและ/หรือองค์ประกอบสำคัญของระบบที่มีความจำเป็นในการพัฒนางานวิจัย สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. พัฒนากลไกและ/หรือมาตรการสนับสนุนการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย :

โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

ชาคริต ทองอุไร

พีระพงศ์ ทีฆสกุล

มณี วิทยานนท์

อมรรัตน์ พงศ์ดารา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th