ค้นหา

 การศึกษาการยอมรับการใช้เตาเศรษฐกิจในการผลิตน้ำตาล โตนดของเกษตรกร ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
รหัส : 04003775
โครงการ : การศึกษาการยอมรับการใช้เตาเศรษฐกิจในการผลิตน้ำตาล โตนดของเกษตรกร ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 81,865 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประมาณ เทพสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th