ค้นหา

 การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลาง
รหัส : 04003739
โครงการ : การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วราพงษ์ ฤาชา

สมพร เกตุพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th