ค้นหา

 การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของเกษตรกรในเขตลาดกระบัง
รหัส : 04003735
โครงการ : การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของเกษตรกรในเขตลาดกระบัง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th