ค้นหา

 การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04003700
โครงการ : การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พงศ์ศิริ พชรปรีชา

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th