ค้นหา

 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
รหัส : 10190044
โครงการ : การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนของชุมชน
  2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนต่อการเตือนภัย (อุทกภัย) ของชุมชน
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ของกรมป้องกัน
นักวิจัย :

ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์

อำพร จันทนกูล

สายสนม หลักทอง

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th