ค้นหา

 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
รหัส : 10190004
โครงการ : พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
Project : Self-Care Behavior and Quality of Life in Systemic Lupus Erythematosus Patients.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี
  2. เพื่อทดสอบถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
นักวิจัย :

บุษบา สมใจวงษ์

ประสบสุข ศรีแสนปาง

ผ่องพรรณ อรุณแสง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th