ค้นหา

 การเลี้ยงปลาม้าน้ำ Hippocampus huda (Bleeker) ใน ห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ : การเจริญเติบโต อายุ- ไข (Life span) และอัตราการรอดชีวิต
รหัส : 04003647
โครงการ : การเลี้ยงปลาม้าน้ำ Hippocampus huda (Bleeker) ใน ห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ : การเจริญเติบโต อายุ- ไข (Life span) และอัตราการรอดชีวิต
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสยาม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเทคนิคในการเลี้ยงลูกปลาม้าน้ำวัยอ่อน ตั้งแต่แรกเกิดในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้อัตรา รอดตายสูง
  2. ศึกษาวงจรชีวิต อายุไข และเปรียบเทียบการเจริญ เติบโตของปลาม้าน้ำในห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ
  3. หาแนวทางผลิตลูกปลาม้าน้ำวัยรุ่นให้ได้ปริมาณมาก
  4. ส่งเสริมให้ปลาม้าน้ำเป็นปลาเศรษฐกิจ
นักวิจัย :

ทวี หอมชง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th