ค้นหา

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จากการทำงานในบริเวณก่อสร้าง ในเขตจังหวัดชลบุรี
รหัส : 10009518
โครงการ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จากการทำงานในบริเวณก่อสร้าง ในเขตจังหวัดชลบุรี
Project : Risk Factors to Working Accidents and Injuries in Construction Camps in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยนำ ต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานในบริเวณก่อสร้าง
  2. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานในบริเวณก่อสร้าง
  3. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยเสร
นักวิจัย :

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ทัศนีย์ ฮกยินดี

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th