ค้นหา

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
รหัส : 10007696
โครงการ : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. 1 จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  2. 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ
นักวิจัย :

กฤษณ์ เจิดวรรณะ

กิตติศักดิ์ ดวงปั้น

อำพร จันทนกูล

ธวัชชัย ชมภูผล

สุชาติ ภัทรมุณีกุล

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง

เดชา เรืองอ่อน

สมประสงค์ สัตยมัลลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th