ค้นหา

 ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
รหัส : 10006875
โครงการ : ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
Project : Family : Restraining or Contributing Factor Fowards Adulescent's Drug Problem in Bangkok Metropolis
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง : อื่นๆ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยด้านครอบครัวที่นำไปสู่การใช้หรือไม่ใช้เสพยาเสพติดในวัยรุ่น
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยปกป้อง และปัจจัยผลักดันวัยรุ่นใช้หรือไม่ใช้ยาเสพติด
  3. เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้ครอบครัวเป็นฐานสำหรับพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติดในวัยรุ่น
นักวิจัย :

ขนิษฐา เทวินทรภักดี

โสภา ชบิลมันน์

อารยัน ตระหง่าน

นิภา ส. ตุมรสุนทร

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

ภิรมย์ จั่นถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th