ค้นหา

 โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
รหัส : 10006759
โครงการ : โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
Project : The Development of Family Well-Being Indicator's Project for Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. กำหนดกรอบแนวคิด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" ที่ยอมรับร่วมกันได้ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาและสร้างตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข" ของประเทศไทย สำหรับประกอบการต
นักวิจัย :

นิตยา คชภักดี

ศิริกุล อิศรานุรักษ์

ศิริพรรณ ทองเจิม

จิตตินันท์ เดชะคุปต์

รุจา ภู่ไพบูลย์

สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์

จีรนันท์ ขำนอง

ณัฐนารี เอมยงค์

อธิวัฒน์ เปล่งสอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th