ค้นหา

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
รหัส : 10006696
โครงการ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
Project : ARD. Rural Road Development Project Evaluation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช. ว่าสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเส้นทางคมนาคม ของประชาชนในชนบทได้มากน้อยเพียงใด ใช้ในการเดินทาง และขนส่งผลผลิตได้สะดวกตลอดทั้งปีหรือไม่
  2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชนบทด้านความพึงพอใจในผลที่ได้รับ
นักวิจัย :

พยงค์ อภิญญานนท์

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th