ค้นหา

 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
รหัส : 10006426
โครงการ : รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานขุดสระให้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ (UNDP.) ในด้านต่างๆ
  2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น
  3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรีในแต่ละขั้นตอนของการดำเนิ
นักวิจัย :

วงเดือน โพธิ์มาก

สมศักดิ์ ทองลิ่ม

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

จรัส อังกาบ

ประนอม แสงแก้ว

เดชา เรืองอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th