ค้นหา

 การออกแบบและทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
รหัส : 01190085
โครงการ : การออกแบบและทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
Project : A Test and Development of Fibber Optic Aerial Cable for Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 218,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ทดสอบการลดทอนสัญญาณในสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์หารูปแบบการแขวนสายเคเบิลที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบและพัฒนาสายเคเบิลใยแก้วชนิดแขวนก่อนการผลิตและจำหน่าย
  2. ผลิตนักศึกษาปริญญาโทจำนวน 1 คน
  3. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
นักวิจัย :

ปรีชา ยุพาพิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th