ค้นหา

 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
รหัส : 10001632
โครงการ : การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
Project : The Evaluation "One Tambon One Product" in Northern Region
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการศึกษาวิจัยผู้ผลิตทางด้านปัญหาในเชิงการผลิต และความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"
  2. เพื่อต้องการศึกษาวิจัยผู้จำหน่ายทางด้านความคิดเห็น ผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่าย ที่มีต่อโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภ
นักวิจัย :

อุบลวรรณา ภวกานันท์

ชวนะ ภวกานันท์

พรจิต สมบัติพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th