ค้นหา

 การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
รหัส : 10001620
โครงการ : การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
Project : Risk Assessment Affecting Health of Stone Crushing Mill Workers in Eastern Region of Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสภาพและกระบวนการผลิตของโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกประเทศไทย
  2. สำรวจสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
นักวิจัย :

วิไล สถิตย์เสถียร

อนามัย ธีรวิโรจน์

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th