ค้นหา

 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
รหัส : 10001493
โครงการ : การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
Project : The Female Sex Worker's View of Their Clients Sexual Requirement
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะประชากรของหญิงบริการ
  2. ศึกษาหาข้อมูลด้านพฤติกรรมทางเพศของหญิงบริการ ตั้งแต่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเข้าสู่อาชีพ และชีวิตสมรสหรือคู่ครองจนถึงปัจจุบัน
  3. ศึกษาลักษณะของผู้ใช้บริการทางเพศ และทัศนคติของหญิงบริการต่อชายผู้มาใช้บริการทางเพศ
นักวิจัย :

นิกร ดุสิตสิน

เขมิกา ยามะรัต

จงกล ตั้งอุสาหะ

เอื้อมพร คชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th