ค้นหา

 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์ : ระบบการเจริญเติบโตของกระบือไทย
รหัส : 04003535
โครงการ : การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์ : ระบบการเจริญเติบโตของกระบือไทย
Project : Improvement of Buffalo Production Through Breeding Methods: Growth Pattern of Thai Swamp Buffalo.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรัญ จันทลักขณา

ผกาพรรณ สกุลมั่น

สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th