ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน : ดิน-ปุ๋ย
รหัส : 04003506
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน : ดิน-ปุ๋ย
Project : Technology of Summer Vegetable Seed Production : Soil and Fertilizers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอิทธิพลของอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
  2. ศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
นักวิจัย :

สุรเดช จินตกานนท์

ผกาทิพย์ จินตกานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th