ค้นหา

 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
รหัส : 01190076
โครงการ : การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
Project : Development and Designing of Celpad from Mulberry Paper for Evaporative Cooling.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 114,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ทดสอบความทนทานต่อน้ำของแผ่นกระดาษสา โดยทำการทดสอบความต้านแรงดึงเมื่อเปียกตามวิธีการทดสอบมารตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของกระดาษสาแต่ละแหล่งผลิต
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ของแผ่นเซลล์สำหรับระบบการทำความเย็นแบบระเหย โดยใช้กระดาษสาในการทำแผ่นเซลล์
  3. ทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้แผ่นเซลล์จากกระดาษสา
  4. ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของการผลิตแผ่นเซลล์จากกระดาษสา ของกลุ่มแม่บ้านกระดาษสาในพื้นที่ภาคเหนือ
นักวิจัย :

สมชาย มณีวรรณ์

เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน

ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ศิรินุช จินดารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th