ค้นหา

 การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
รหัส : 01000118
โครงการ : การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
Project : Uses of Industrial Minerals, Lopburi Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดลองนำหินเพอร์ไลต์ และดินเบนทอไนต์ มาใช้ ประโยชน์
  2. หาวิธีการและข้อกำหนดที่เหมาะสมมาประยุกต์งานวิจัยแร่ อุตสาหกรรม
นักวิจัย :

พรสวาท วัฒนกุล

ประมวลพงษ์ สินธุเสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th