ค้นหา

 การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 10000573
โครงการ : การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
Project : The Swot Analysis on Social Security Program and Factors Related to Main Contractor Hospital Selections in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตน
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการและ ความเชื่อที่มีต่อการให้บริการ ระหว่างผู้ที่เลือกทำสัญญากับโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักอื่น ๆ
  3. วิเคราะห์จุดเ
นักวิจัย :

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

พัชนี สุวรรณศรี

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th