ค้นหา

 รายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2530
รหัส : 10000457
โครงการ : รายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2530
Project : National Study of Research and Development (R&D) Expenditure Manpower in 1987.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญเฉิด โสภณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th