ค้นหา

 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 10000230
โครงการ : การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อที่จะได้ทราบถึงกระบวนการการดำเนินการการสั่งการและการประสานงาน ตลอดจนการคัดเลือกโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวกับโครงการกสช. ทั้งในส่วนกลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับสภาตำบล
  2. เพื่อให้ทราบถึงที่มา แบบแผน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใ
นักวิจัย :

นิพันธ์ จิตะสมบัติ

บันทัน ดอกไธสง

ไพฑูรย์ คัชมาตย์

วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์

สุวรรณ บัวทวน

สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์

อำพล ห่อนาค

เลขา วัลไพจิตร

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

รังสรรค์ เนียมสนิท

สุพรรณี ไชยอำพร

กรรณิการ์ สุขเกษม

อาชอำพล ขัมพานนท์

ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

วิศาล บุปผเวส

ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

วิยุทธ จำรัสพันธุ์

สุรเดช ถาวรพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th